Obsah

ARCHÍV ZPRAVODAJŮ

ZPRÁVY PND TV 2019

Kontakt

Pro náš dům, z.s.

Veveří 102

616 00 Brno

www.pronasdum.cz

www.ospronasdum.cz

Odběr zpravodaje

Kamerové systémy v bytových domech vs. GDPR

Jednou ze základních a přirozených lidských potřeb je potřeba bydlet a ve svém obydlí se cítit bezpečně. Již odpradávna se lidé snažili svá obydlí chránit a ani v 21. století není tato situace jiná, s rozvojem technologií se pouze změnily prostředky, které k ochraně využíváme. K stále dokonalejším systémům aktivní ochrany, jakými jsou například zámky a mříže, se přidaly i systémy pasivní ochrany, systémy monitorovací, s jejichž pomocí lze případného pachatele identifikovat. K naplnění tohoto cíle jsou nejčastěji využívány kamerové systémy, které ukládají snímaný obsah na záznamové zařízení. Protože je však z preventivních důvodů nutné prostor monitorovat nepřetržitě, na kamerovém záznamu se objeví všechny osoby, které se v daném prostoru vyskytly, a v drtivé většině případů se nebude jednat o pachatele trestné činnosti. Všechny tyto osoby požívají práva na ochranu soukromí a práva na ochranu osobních údajů. Za jakých podmínek tedy lze kamery k ochraně využít?

Kamerový systém pro bytové domy

Nejdříve je nutné se zamyslet, zda je pořízení kamerového systému opravdu nutné a zda nelze bezpečnosti dosáhnout jiným, často levnějším a z pohledu soukromí méně invazivním způsobem. Pokud jste si jistí, že nikoliv a jste pro jeho pořízení rozhodnuti, zde je několik doporučení:

Odsouhlasení pořízení kamerového systému na shromáždění SVJ nebo na členské schůzi BD

Vzhledem k tomu, že se jedná o nákladnou investici a jistý zásah do života v bytovém domě, je nutné mít souhlas spoluvlastníků nebo členů. Hlasuje se podle hlasovacího kvora, které máte uvedeno ve stanovách jako o jakékoliv jiné investici. Pozor, hlasuje se opravdu jen o pořízení systému, neudělují se souhlasy se zpracováním osobních údajů!

Výběr a instalace kamerového systému

Pokud se v problematice kamerových systémů neorientujete, oslovte odbornou firmu, která by vám s výběrem systému vhodného pro váš dům měla pomoci. Odborník by vám měl poradit i s počtem a umístěním kamer.

Chraňte soukromí

Kamery by neměly zabírat příliš velký kus veřejného prostoru. Pokud chráníte fasádu před vandalismem nebo snímáte prostor vstupních dveří, omezte snímání prostoru pouze na nezbytně nutný rozsah. V interiéru byste se měli vyhnout zejména snímání vstupních dveří do bytu, takovéto snímání již představuje neadekvátní zásah do práva na soukromí jednotlivých obyvatel (snímání vstupu do bytu je možné pouze ve specifických a odůvodněných případech a za souhlasu obyvatel bytu).

Určete si přiměřenou dobu uchování záznamu

„Přiměřenost“ bude záviset na specifické situaci v bytovém domě a může se lišit, v zásadě jde ale o dobu, která je nutná ke zjištění, že k incidentu došlo, k prošetření a eventuálně poskytnutí záznamu např. policii. Z doporučení Úřadu pro ochranu osobních údajů vyplývá obecná doba uchování záznamu nejdéle 7 dní, v případě méně navštěvovaných prostor (sklepy, kočárkárny) pak 14 dní.  

Chraňte osobní údaje

Záznam z kamer by měl podléhat technickému (hesla, šifrování) i personálnímu zabezpečení. Vymezte úzký okruh osob, které budou mít k dispozici hesla a přístup k záznamu a určete pravidla, jak se záznamem mohou nakládat (kontrola po bezpečnostním incidentu, výmaz, pokud není nastaven automaticky, předávání záznamu policii, pojišťovně atd.). Záznamové zařízení by mělo být v domě uloženo ideálně tak, aby k němu neměly přístup nepovolané osoby. K ochraně můžete využít i pult centrální ochrany s přenosem kamerového záznamu mimo prostory domu do provozovny poskytovatele služby. Ochranu osobních údajů pak zohledněte i ve smlouvě, kterou s takovým poskytovatelem uzavřete.

Mějte v pořádku dokumentaci

Provozováním kamerového systému se záznamem dochází ke zpracování osobních údajů. Provozovatel systému (SVJ, BD) se stává správcem osobních údajů dle nařízení GDPR a zákona o zpracování osobních údajů a musí plnit povinnosti správce, které z těchto právních předpisů vyplývají:

    • Určete účel zpracování osobních údajů. Účelem, pro který zpracování osobních údajů provádíte, bude v mnoha případech ochrana majetku, života a zdraví obyvatel bytového domu.
    • Najděte právní základ zpracování. Aby bylo zpracování osobních údajů zákonné, musí splňovat alespoň jednu z podmínek daných článkem č. 6 nařízení. Provozování kamerových systémů a zpracování osobních údajů lze uskutečňovat, pokud je to nezbytné pro naplnění účelu oprávněného zájmu správce či třetí strany (čl. 6 odst. 1 písm. f). Pokud zpracováváte osobní údaje na základě této podmínky, nepotřebujete výslovný souhlas jednotlivých subjektů (obyvatel) se zpracováním údajů.
    • Veďte záznam o činnostech zpracování. V tomto záznamu správce uvádí informace o sobě, o účelu zpracování, o kom osobní údaje zpracovává a v jakém rozsahu, jak dlouho bude údaje uchovávat a jak je chrání (plný rozsah naleznete v čl. 30 nařízení). Záznam uchová v listinné nebo v elektronické podobě správce u sebe a musí jej být připraven na vyžádání poskytnout Úřadu pro ochranu osobních údajů. Záznam se tedy nikam nezasílá (jako dříve registrace správce – dnes již zrušena). K aktualizaci záznamu nedochází po každém zpracování osobních údajů, ale pouze za předpokladu, že se změní uváděné skutečnosti (např. dojde ke změně v zabezpečení zpracování). Není předepsána žádná formulářová forma záznamu, pro inspiraci lze ale využít vzor ze stránek Úřadu.
    • Uzavřete smlouvu se zpracovatelem. V případě, že se rozhodnete využít služby třetí osoby (např. poskytovatele služby pultu centrální ochrany) a manipulaci se záznamem přenechat na někom jiném, nezapomeňte, že tato osoba pro vás bude zpracovávat osobní údaje. S tímto zpracovatelem pak musíte uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů (dle čl. 28).
    • Informujte. O zpracování osobních údajů informujte jednotlivé obyvatele bytového domu ještě před zahájením provozu, tedy před zpracováním osobních údajů. Rozsah informační povinnosti naleznete v čl. 13 (zejména se jedná o údaje o správci, účelu zpracování osobních údajů, právním základu zpracování, o oprávněných zájmech správce, o době, po kterou budou údaje zpracovány a o informace o právech subjektu). Protože je však bytový dům přístupný i jiným osobám, než jen jeho obyvatelům, je nutné informovat všechny, kteří se v monitorovaném prostoru ocitnou nejpozději ve chvíli, kdy do něj vstupují. Prakticky lze informační povinnost splnit vylepením piktogramu upozorňujícího na snímaný prostor a uvedením kontaktních údajů správce osobních údajů, který je schopen ostatní informace na dotaz sdělit. Je-li to možné a účelné, lze potřebné informace poskytnout i prostřednictvím nástěnky přímo v domě nebo webových stránek správce.

Užitečné informace:

Stanovisko č. 1/2016 o umístění kamerových systémů v bytových domech

Aktuální znění Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů – upozornění: v úvodu textu nařízení naleznete 173 bodů preambule, vlastní články nařízení následují až po ní

Aktuální znění zákona o zpracování osobních údajů (zák. č. 110/2019 Sb.)

Autorka: Eliška Franková, Pro náš dům, z.s.